TITLE

DESCRIPTION

Home

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 50% ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ...

Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS