TITLE

DESCRIPTION

Home

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 50% ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัด สช. โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับ ...

Read More

เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดปทุมธานี สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๔

Read More

กิจกรรมฐานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ระดับ ...

Read More

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวียนเทีย ...

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจี ...

Read More

กิจกรรมธรรมะสอนน้อง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยาในส่วนของร ...

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS