TITLE

DESCRIPTION

Home

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 50% ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

มุทิตาจิต เนื่องในวันครู

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีมุ ...

Read More

กีฬาสีภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา

โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมก๊ฬาสี พ.น.ว. เกมส์ เมื่อวั ...

Read More

กีฬาสีระดับอนุบาลพัฒนาวิทยา

กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาลจัดวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63

Read More

กิจกรรม Merry Christmas

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Merry Christm ...

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS