TITLE

DESCRIPTION

Home

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 50% ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีไหว ...

Read More

แจ้งกำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

Read More

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DL ...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัด สช. โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับ ...

Read More

เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดปทุมธานี สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๔

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS