หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 จากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก
หลักสูตรเตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
นักเรียนสามารถสื่อสารได้สองภาษา เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการเรียนรู้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรรม
ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง และเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ[/vc_column_text]