ABOUT

Logo_PNW1

ประวัติโรงเรียนพัฒนาวิทยา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด อยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยในการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น ตลาดการค้าสี่มุมเมือง (รังสิต) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวง วัดเจดีย์หอย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ วัดพืชอุดม บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

โรงเรียนพัฒนาวิทยา เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลพัฒนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุบาลพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในบริเวณตลาดสี่มุมเมือง เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถม ได้แก่ เตรียมอนุบาล – อนุบาล และระดับประถมศึกษาโดยมี นางมาลี สุวภิรมย์โชติ เป็นครูใหญ่คนแรก รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

Logo_PNW1
SchoolColor

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อ: พ.น.ว.
สีประจำโรงเรียน: ชมพู – ขาว

  • สีชมพู หมายถึง ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทร
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม

พระพุทธชินราช เป็นพระประจำโรงเรียนพัฒนาวิทยา

โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักพัฒนาตน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจดีงาม มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม[/vc_column_text]

ระดับชั้นที่เปิดสอน

เปิดดำเนินการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลที่ตั้ง

โรงเรียนพัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
ตั้งอยู่ในตลาดสี่มุมเมือง เลขที่ 355/600 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 02-995-0367 โทรสาร 02-532-2890
http://www.pnw.ac.th

โรงเรียนพัฒนาวิทยา มีพื้นที่ 2 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งมีบริเวณ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านสีวลี
ทิศใต้ ติดกับห้างบิ๊กซีรังสิต
ทิศตะวันออก ตรงกันข้ามกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านเมืองเอก