ข้อแนะนำ::   คำถามที่มักถามบ่อยได้นำมารวบรวมไว้แล้ว

ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นของทางโรงเรียนได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ หากท่านไม่ได้รับคำตอบท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดในแบบฟอร์ม หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-995-0367

คำถามที่นิยมถามบ่อยๆ

รับสมัครนักเรียนระดับใดบ้าง?

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป
ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 2
มุ่งพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านภาษา ทักษะการคิด และทักษะชีวิต สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

รับสมัครนักเรียนช่วงไหน?

รับสมัครนักเรียนตลอดทั้งปี

เอกสารในการสมัครเข้าเรียน?

 1. สำเนาสูติบัตร/ สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)
 2. บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดามารดา)
 3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
 4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ?

ระดับอนุบาล

ระดับปฐมศึกษา

ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างภาคเรียน

มีการสอนเสริมด้านใดบ้าง ?

 1. เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
 2. เรียนเสริมภาษาจีน
 3. คอมพิวเตอร์
 4. ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ดุริยางค์ ลีลาศ
 5. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริฯ
 6. กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
 7. ป.1 – ม.2 มี Smart TV ทุกห้อง
 8. กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
 9. ฝึกระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ