TITLE

DESCRIPTION

สมัครเรียน

รับนักเรียน 2 ขวบขึ้นไป ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพัฒนาวิทยา (PATTANAWITTAYA SCHOOL) โรงเรียนดีมีคุณภาพของตลาดสี่มุมเมือง วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม นำสู่สากล รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร/ สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)
  2. บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดามารดา)
  3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

รูปแบบการเรียนการสอน

  • มุ่งพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านภาษา ทักษะการคิด และทักษะชีวิต สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
  • เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เรียนเสริมภาษาจีน
  • เรียนคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ดุริยางค์ ลีลาศ
  • กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริฯ
  • กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
  • ป.1 – ม.1 มี Smart TV ทุกห้อง
  • กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • ฝึกระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน