เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครเรียน

รับนักเรียน 2 ขวบขึ้นไป ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนพัฒนาวิทยา (PATTANAWITTAYA SCHOOL) โรงเรียนดีมีคุณภาพของตลาดสี่มุมเมือง วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม นำสู่สากล รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เอกสารสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตร/ สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)
 2. บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดามารดา)
 3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

รูปแบบการเรียนการสอน

 • มุ่งพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านภาษา ทักษะการคิด และทักษะชีวิต สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เรียนเสริมภาษาจีน
 • เรียนคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ดุริยางค์ ลีลาศ
 • กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริฯ
 • กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
 • ป.1 – ม.1-3 มี Smart TV ทุกห้อง
 • กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ฝึกระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน