TITLE

DESCRIPTION

Education Quality Management

คุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมากครบทุกมาตรฐาน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 28 – 30   มกราคม พ.ศ.2556 ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข้อมูลด้านการบริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการ
นางทิพวรรณ เพิ่มวรฉัตร ผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 คน คือ
นางศุภลักษณ์ เครือครุฑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวภณิตา นิ่มชูชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1)จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน
2)จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
เตรียมอนุบาล 9 10 19
อนุบาล 1/1 10 9 19
อนุบาล 1/2 9 7 16
อนุบาล 2/1 10 6 16
อนุบาล 2/2 8 7 15
อนุบาล 3/1 4 11 15
อนุบาล 3/2 7 6 13
รวมอนุบาล 57 56 113
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 16 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 11 15 26
รวมประถมศึกษา 125 125 250
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 262 235 363

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีการศึกษา 2561 มีครูจำนวน 28 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน พนักงาน 11 คน จำนวนห้องเรียน 19 ห้องเรียน ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 23 คน ป.กศ.สูง 2 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย (ปี) ประสบการณ์สอนเฉลี่ย (ปี)
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้จัดการ 1 1 53
ผู้อำนวยการ 1 1 52
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 2 53
ครูประจำชั้น 1 18 19 50
ครูพิเศษ 1 4 1 4 51
พี่เลี้ยง 4 3 1 36
พนักงาน / แม่บ้าน / ภารโรง 2 12 11 3 35
พนักงานขับรถ 1 1 57 30
รวม 5 42 13 27 2    

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

โรงเรียนพัฒนาวิทยา มีพื้นที่ 2 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งมีบริเวณ ดังต่อไปนี้ อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ได้แก่
-อาคารเรียน (ประถม) 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
-อาคารเรียน (อนุบาล) ชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง

จำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 38 ห้อง แบ่งเป็น
-ห้องเรียนประถม ปีที่ 1-6 จำนวน 12 ห้อง
-ห้องเรียนอนุบาล 1- 3 จำนวน 7 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 ห้อง
-ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง
-ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
-ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง
-ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง
-ห้องพักครู จำนวน 2 ห้อง
-ห้องสื่ออเนกประสงค์ จำนวน 1 ห้อง
-ห้องพัสดุ จำนวน 1 ห้อง
-ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ห้อง
-ห้องครัว จำนวน 1 ห้อง
-โรงอาหาร จำนวน 1 โรง

อาคารประถม 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย

ห้องนาฏศิลป์ ป.5/1 ป.5/2 ป.6/1 ป.6/2 ห้องพระพุทธศาสนา
ห้องศิลปะ ห้องวิทย์ ป.4/2 ป.4/1 ป.3/2 ป.3/1
ห้องพักครู ป.2/2 ป.2/1 ป.1/2 ป.1/1 ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด โถงประชุมใต้อาคาร ห้องชั้นลอย
ห้องน้ำ ห้องธุรการ

อาคารอนุบาลชั้นเดียว 3 หลัง ประกอบด้วย
อาคารอนุบาลชั้นเดียวรูปตัวยู ประกอบด้วย ห้องเรียนอนุบาล 1 – อนุบาล 3 จำนวน 7 ห้อง และห้องปฏิบัติการ คือ ห้องการงาน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องพักครู ร้านค้าสวัสดิการ และห้องสื่อ นอกจากนี้ยังมี สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ที่พักผู้ปกครอง โต๊ะม้าหินอ่อน เพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อน มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน