Dean Office

โครงสร้างผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน

Logo_PNW1

ผู้บริหารโรงเรียนในอดีด

ระหว่างปี พ.ศ. ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
2527-2530 นางวนิดา เลาจริยกุล นางมาลี สุวภิรมย์โชติ นางวนิดา เลาจริยกุล
2530-2532 นางวนิดา สุขภิรมย์โชติ นางสาวบุษบา งามศิลป์ นางวนิดา สุขภิรมย์โชติ
2533-2535 นางวินดา สุขภิรมย์โชติ นางเกยูร ตัถยาธิคม นางวนิดา สุขภิรมย์โชติ
2535-2536 นายศิริ สิรินธรานนท์ นางเกยูร ตัถยาธิคม นายศิริ สิรินธรานนท์
2537-2549 นายสุเมธ สุวภิรมย์โชติ นางเกยูร ตัถยาธิคม นายสุเมธ สุวภิรมย์โชติ
2549-2551 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ นางเกยูร ตัถยาธิคม นายพิชิต เพ็ญประภา
2552-2554 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ นางเกยูร ตัถยาธิคม นางเกยูร ตัถยาธิคม
พ.ค. 2555 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ นางปราณี ไชยานุกิจ นายอานุภาพ นันทพันธ์
พ.ย. 2555 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ นางวิจิตรา คำยัง นายทรงกลด พุฒิกมลกุล
เม.ย. 2558 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ นางสาวรพีพรรณ แผนดี นางสาวรพีพรรณ แผนดี