รับสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา
  5. ประวัติประจำตัวอย่างย่อ (Resume)
  6. เอกสารแสดงการผ่านงานและประสบการณ์ในการทำงาน
  7. ใบรับรองสุขภาพจากสถานพยาบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

โรงเรียนพัฒนาวิทยาเปิดรับสมัครบุคลากร

  1. พี่เลี้ยงเด็ก
  2. ครูระดับประถมศึกษา