กิจกรรมฐานวิชาการ "พัฒนาวิทยาปลอดโควิด-19"

กิจกรรมฐานวิชาการ “พัฒนาวิทยาปลอดโควิด-19”

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการและฐานวิชาการ ในหัวข้อ

 “พัฒนาวิทยาปลอดโควิด – 19” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเจลและ สเปรย์แอลกอฮอล์ เรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือ การทำสบู่ การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยจากโรคโควิด-19  โดยจัดเป็น  6 ฐาน ดังนี้

                         – ฐานที่ 1 การทำเจลแอลกอฮอล์

                         – ฐานที่ 2 การทำสบู่ล้างมือ

                         – ฐานที่ 3 การทำสเปรย์แอลกอฮอล์

                         – ฐานที่ 4 สาธิตการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

                         – ฐานที่ 5 การวัดอุณหภูมิ

                         – ฐานที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคโควิด-19

                        นักเรียนที่มาเข้าฐานจะมีใบบันทึกความรู้ทุกคน  และเมื่อจบกิจกรรมนักเรียนจะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์คนละ 1 ขวด ซึ่งสามารถนำมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอดภาคเรียน พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น