TITLE

DESCRIPTION

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีนางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือ- ตำราเรียน และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครู