TITLE

DESCRIPTION

กิจกรรม “Little Chef” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยให้นักเรียนฝึกวางแผน จัดเตรียม สร้างสรรค์เมนูอาหาร และประกอบอาหารด้วยตนเอง