TITLE

DESCRIPTION

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ด.ช. อชิตพล ลือลาภและ ด.ช. กฤติภาค จ้อยจี๊ด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน