TITLE

DESCRIPTION

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลังเคารพธงชาติ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนพร้อมทั้งการตอบคำถามเพื่อพิชิตของรางวัลจากคุณครู ณ บริเวณลานเอนกประสงค์