TITLE

DESCRIPTION

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พรรคที่ได้รับเลือก ได้แก่ หมายเลข 2 “พรรคพัฒนาก้าวไกล” ประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงธนภรณ์ แสงเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2