TITLE

DESCRIPTION

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา Coding & Robotics” รุ่นที่ 1