TITLE

DESCRIPTION

เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและ Coding จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน