แจ้งตารางกิจกรรมของโรงเรียนและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563