TITLE

DESCRIPTION

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ร.ร.พัฒนาวิทยา เป็น1ในตัวแทนจาก จ.ปทุมธานี เข้าร่วมแข่งขัน *** ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3 เหรียญเงิน ด.ช.วันเฉลิม มัจฉา 2.คณิตคิดเร็ว ป.1-3 เหรียญทอง ด.ช.นิธิศ มารัตนะ 3.คณิตคิดเร็ว ป.4-6 เหรียญทอง ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ทีฆะภรณ์ 4.Impromptu Speech ป.4-6 เหรียญทองแดง ด.ญ. สุพรรษา ศรีนวล 5.คัดลายมือ ม.1-3 เหรียญทองแดง ด.ญ.ปภาวรินทร์ ใบภูทอง 6.เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 เหรียญเงิน ด.ช.ชัชพงศ์ แผนสุพรรณ 7. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญทอง ด.ช.ตรีทศพล มะภิโกสิ ด.ญ.ขวัญชนก สวนทับทิม