TITLE

DESCRIPTION

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา มาให้กำลังใจนักเรียนในทำกระทง โดยนักเรียนได้ออกแบบสร้างสรรค์กระทงจากอาหารปลาด้วยตนเอง