TITLE

DESCRIPTION

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา มาให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในการทำกระทงจากอาหารปลา