TITLE

DESCRIPTION

Home

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สี่ (๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 “พ.น.ว. เกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก รักในการออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

Read More

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรม Science Show 2.แข่งขันเครื่องร่อน 3.ฐานกิจกรรม ทั้งหมด 6 ฐาน บูรณาการ วิชา STEM วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

Read More

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นำนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 เข้าชม มหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

Read More

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ได้จัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส โดยเชิญวิทยากร คุณหมอฐานิดา ทิพย์มณฑา ทันตแพทย์ จาก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร) มาให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และมีการแจกแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงอายุ ยาสีฟัน แก้วน้ำ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

Read More

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนมากมาย เช่น การร้องเพลง การบรรเลงขิม ลีลาประกอบเพลง เป็นต้น มีคุณแม่ให้ความสนใจร่วมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ลูกๆอย่างเนืองแน่น

Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

Read More

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)

Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ความรัก ความเมตตากรุณา ระหว่างนักเรียนและคุณครู มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา เป็นประธานในพิธี

Read More

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายของยาเสพติด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี

Read More

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พรรคที่ได้รับเลือก ได้แก่ หมายเลข 2 “พรรคเพื่อพัฒนา” ประธานนักเรียน คือ เด็กหญิง นันทวดี รำเทียมเมฆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย

Read More

วันจันทร์ ที่ 12 มิ.ย. 66 – วันจันทร์ 19 มิ.ย. 66 ทางโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี 2 พรรค เบอร์ 1 พรรค อนาคตพัฒนา ประธานนักเรียน เด็กชาย เสฏฐวุฒิ หงษ์คำดี ม.3 เบอร์ 2 พรรค เพื่อพัฒนา ประธานนักเรียน เด็กหญิง นันทวดี รำเทียมเมฆ ม.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย

Read More

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)

Read More

กิจกรรมเกร็ดความรู้ตอนเช้า วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ออกมาให้ความรู้พี่ๆ น้องๆ บริเวณ หน้าเสาธง เรื่อง การรณรงค์การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

Read More

วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา หลังจากเสร็จกิจกรรมทางโรงเรียนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปถวายวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ)

Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ตัวแทนนักเรียน คณะครู วางพานพุ่ม เปิดกรวย กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยาขอแสดงความยินดีกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทุกวิชา

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 (2565-2569) ระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ

Read More

ประกาศค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2566

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้เปิดรับสมัคร Summer course นักเรียนทุกโรงเรียน โดยเรียนวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา Computer Sciences และ Art&craft / sport ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

Read More

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “Leader in me กระบวนการสร้างผู้นำในตัวฉัน” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมฐานวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรม 7 habits

Read More

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียน

Read More

วันศุกร์ ที่ 17กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรม ฐานวิชาการ “Leader of Change” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดยฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง

Read More

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2566

Read More

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านผู้อำนวยการ นางสาว รพีพรรณ แผนดี ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Read More

กิจกรรม “Little Chef” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยให้นักเรียนฝึกวางแผน จัดเตรียม สร้างสรรค์เมนูอาหาร และประกอบอาหารด้วยตนเอง

Read More

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา Coding & Robotics” รุ่นที่ 1

Read More

วันที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดอบรมปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา Coding & Robotics” โดยมีวิทยากร คุณครูศศิวิมล คชมาศ และผศ.ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ วิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

Read More

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2565 “พ.น.ว. เกมส์” โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก รักในการออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

Read More

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัด “โครงการอบรมกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา Coding & Robotics” เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning for Coding & Robotics เพื่อพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่การเป็นผู้เรียนแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์

Read More

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นางสาว รพีพรรณ แผนดี ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดปทุมธานี

Read More

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของเทศกาลวันคริสต์มาส มีกิจกรรม English Camp และการแสดงจากนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ภายในกิจกรรมยังมีการแจกของรางวัลมากมาย

Read More

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดปทุมธานี

Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา นำคณะครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ หออัครศิลปิน” บรรยากาศการทัศนศึกษาครั้งนี้นอกจากได้รับความรู้แล้วยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

Read More

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ผู้อำนวยการรพีพรรณ แผนดี คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read More

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น โดยมีนางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาเป็นประธานในพิธี

Read More

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา มาให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในการทำกระทงจากอาหารปลา

Read More

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา มาให้กำลังใจนักเรียนในทำกระทง โดยนักเรียนได้ออกแบบสร้างสรรค์กระทงจากอาหารปลาด้วยตนเอง

Read More

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.- 15.00 น. สามารถมารับใบคะแนนได้ที่ คุณครูประจำชั้นโรงเรียนพัฒนาวิทยา ขอบคุณค่ะ

Read More

ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเร ...

Read More

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 มีการมอบทุนเรียนดีมีมารยาทและมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนมากมาย เช่น การบรรเลงขิม ลีลาประกอบเพลง การแสดงละครพระอภัยมณี เป็นต้น มีคุณแม่ให้ความสนใจร่วมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ลูกๆอย่างเนืองแน่น

Read More

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พรรคที่ได้รับเลือก ได้แก่ หมายเลข 2 “พรรคพัฒนาก้าวไกล” ประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงธนภรณ์ แสงเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

Read More

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลังเคารพธงชาติ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนพร้อมทั้งการตอบคำถามเพื่อพิชิตของรางวัลจากคุณครู ณ บริเวณลานเอนกประสงค์

Read More

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ด.ช. อชิตพล ลือลาภและ ด.ช. กฤติภาค จ้อยจี๊ด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read More

เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและ Coding จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read More

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ...

Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ...

Read More

กิจกรรม Sports Day

เพื่อสุขภาพที่ดี นักเรียนและคุณครูโรงเรียนพัฒนาวิทยา ร่ ...

Read More

สัปดาห์แรก เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

Read More

ตรวจ ATK โดยสาธารณสุขสำหรับคุณครูพนักงานและนักเรียนที่เรียน On-site วันที่ 31 มกราคม 2565

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยามีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19

Read More

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564

Read More

อำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 29

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัด ...

Read More

แจ้งตารางกิจกรรมของโรงเรียนและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

Read More

นิทรรศการและฐานวิชาการ “พัฒนาวิทยาปลอดโควิด-19” ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

“พัฒนาวิทยาปลอดโควิด-19” ระดับชั้นอนุบาล ปี ...

Read More

จมหมายแจ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

Read More

การเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนพัฒนาวิทยา

Read More

กิจกรรมฐานวิชาการ “พัฒนาวิทยาปลอดโควิด-19”

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศก ...

Read More

16 มกราคม 2563 “วันครูแห่งชาติ”

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยา เปิดรับสมัครแล้ว…ทุกวันเวลาราชการ

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

“โรงเรียนพัฒนาวิทยา” จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไ ...

Read More

เสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัยผ่านประสบการณ์นอกห้องเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  โรงเรียนพัฒนาว ...

Read More

ยินดีต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีคนใหม่

        เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 อาจารย์รพีพรรณ ...

Read More

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา นำนั ...

Read More

โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดกิจกรรมน้ ...

Read More

รร. พัฒนาวิทยาแจกแท็บเล็ตฟรีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนทุกคน เพื่อรองรับการเรียนการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ...

Read More

รร. พัฒนาวิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์พัฒนาสู่การเรียนการสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ผ ...

Read More

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี’63 โรงเรียนพัฒนาวิทยา

Read More

สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ...

Read More

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย “ข้าวแต๋นหลากสี”

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เข ...

Read More

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนาวิทยา เป็ ...

Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีไหว ...

Read More

แจ้งกำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

Read More

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DL ...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัด สช. โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับ ...

Read More

เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดปทุมธานี สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๔

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS